بایگانی برای اکتبر

با مترو

یکشنبه, 17 اکتبر 2010

بازی سرنوشت است
که در ایستگاه اتوبوس
هیچگاه
– از سر اتفاق –
هیچ آدم درست و حسابی‌ای
کنارم نمی‌نشیند

باید از این پس
با مترو سفر کنم