بایگانی برای ژوئن

چهار شنبه, 23 ژوئن 2010

جغرافیای هیچ چیز را نمی‌شناسیم و نیز جغرافیای هیچ کس را…

سه شنبه, 1 ژوئن 2010

از تاریخ آموخته‌ایم که از تاریخ هیج نمی‌آموزیم و گذشته، چراغ راه آینده نیست، امید آینده است…