سوت اگر نزنند…

هوای شهر آلوده
پلیس‌ها همه ماسک زده‌اند
سوت نمی‌توانند بزنند
اعصاب‌های ما هم آرام‌تر

دیدگاهی بنویسید